Cezhraničné stíhanie páchateľov dopravných prostriedkov sa rozšíri na celú EÚ

Európsky parlament v stredu schválil revíziu pravidiel cezhraničnej výmeny dát páchateľov dopravných priestupkoch, ktorých cieľom je znemožniť vodičom nerešpektujúcim pravidlá za hranicami ich domovského štátu v EÚ uniknúť pokutám. Pod pôsobnosť smernice, ktorá by mala zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých vodičov a zvýšiť bezpečnosť na cestách v EÚ, bude v priebehu dvoch rokov spadať aj na územie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska.

„Pokiaľ chceme dosiahnuť nový cieľ EÚ – znížiť úmrtnosť na cestách o polovicu, potrebujeme nové, efektívnejšie nástroje zvyšovania bezpečnosti na cestách, akým je aj táto smernica zameraná na boj proti beztrestnosti. Občania, samozrejme, nie sú nadšení, keď dostanú list s oznamom, že sa dopustili dopravného priestupku, ale aj oni ocenia fakt, že s každým v EÚ sa bude zaobchádzať rovnako bez ohľadu na to, kde má prihlásené svoje vozidlo,“ uviedla spravodajkyňa Inés Ayala Sender (S&D, ES).

Táto smernica sa už ukázala byť veľmi efektívnym prvým krokom v boji proti beztrestnosti na cestách EÚ. Bude slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pre zahraničných vodičov, ktorí si už budú vedomí, že môžu dostať oznámenie o každom dopravnom prostriedku, ktorého sa dopustia v zahraničí,“ dodala.

Nový právny základ

Parlamentom schválený text mení právny základ (z policajnej spolupráce na bezpečnosť dopravy) pravidiel o výmene informácii v súlade s požiadavkou Európskeho súdneho dvora z 6. mája 2014. Súd vtedy poskytol zákonodarcom jeden rok na prijatie nevyhnutných zmien, inak by pravidlá o výmene informácii boli zrušené.

Rozšírenie platnosti na celú Úniu

Pod pôsobnosť pôvodnej smernice nespadalo Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko. Zmenou právneho základu sa platnosť nových pravidiel rozširuje aj na tieto tri členské štáty, ktoré ich budú musieť transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov v priebehu dvoch rokov od vstupu novej smernice do platnosti.

Priestupky podliehajúce cezhraničným pokutám

Pravidlá o cezhraničnej výmene informácii stanovujú postup, akým členský štát získa prístup k údajom z vnútroštátnej evidencie vozidiel iného štátu, s cieľom identifikovať osobu zodpovednú za spáchanie jedného z nasledujúcich deliktov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a udeliť jej pokutu:

prekročenie povolenej rýchlosti,

nepoužitie bezpečnostných pásov,

jazda na červenú,

jazda pod vplyvom alkoholu,

jazda pod vplyvom drog,

jazda na motocykli bez prilby,

nedovolená jazda v jazdnom pruhu,

použitie mobilného telefónu počas jazdy.


Back