Civilná ochrana EÚ: Parlament posilnil únijný mechanizmus reakcie na katastrofy

Civilná ochrana EÚ: Parlament posilnil únijný mechanizmus reakcie na katastrofy

  • zdieľanie zdrojov za účelom rýchlejšej a efektívnejšej reakcie na katastrofy 
  • rezerva zdrojov RescEU: hasičské lietadlá, čerpadlá, poľné nemocnice  
  • doplnenie vnútroštátnych kapacít, nie ich náhrada  

Poslanci v utorok schválili novelu pravidiel upravujúcich fungovanie mechanizmu civilnej ochrany EÚ, ktorý počas lesných požiarov, búrok a povodní v rokoch 2017 a 2018 dosiahol svoje limity.

Schválená legislatíva, na ktorej znení sa poslanci neformálne dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ ešte v decembri, by mala efektívnejším zdieľaním prostriedkov civilnej ochrany umožniť členským štátom rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na prírodné a ľudskou činnosťou spôsobené katastrofy.

Rezerva RescEU

Poslancom sa v novej právnej úprave podarilo presadiť vytvorenie rezervy zdrojov RescEU, ktorej súčasťou budú napríklad lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá, poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy využiteľné v prípade krízovej situácie. RescEU by mala byť aktivovaná Európskou komisiou v prípade, ak postihnutý členský štát nebude disponovať dostatkom svojich zdrojov na zvládnutie následkov katastrofy.

Parlament tiež posilnil takzvanú Vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá by mala podporovať výcvik, spoločné cvičenia a výmenu poznatkov mladých profesionálov a dobrovoľníkov civilnej ochrany.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Podarilo sa nám postupovať dostatočne rýchlo, aby sme boli pripravení ešte pred letom a vyhli sa tak opakovaniu situácií z Grécka v roku 2018 a Portugalska v roku 2017. Na záchranu životov sú potrebné účinné prostriedky a nástroje. Princípy solidarity a ochrany bezpečia našich občanov doviedli našu prácu k úspechu,‟ uviedla spravodajkyňa Elisabetta Gardini (EPP, IT).

Ďalší postup

Parlament schválil text rozhodnutia pomerom hlasov 620 (za): 22 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania). Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť ešte pred letom, najprv ich však musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ je v súčasnosti dobrovoľným systémom, prostredníctvom ktorého Únia koordinuje dobrovoľné príspevky participujúcich štátov na pomoc postihnutej krajine. Extrémne poveternostné podmienky a iné javy viedli v ostatných rokoch k maximálnemu využitiu kapacít vzájomnej pomoci členských štátov, a to najmä v prípadoch, keď viacero z nich čelilo v rovnakom čase podobnej katastrofe. EÚ doteraz nemala rezervy, ktoré by členským štátom dokázali pomôcť v prípadoch, keď si nedokážu pomôcť navzájom.

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Rozhodnutie


Back