EP schválil investičný plán EÚ na riešenie základných príčin migrácie

EP schválil investičný plán EÚ na riešenie základných príčin migrácie

Poslanci vo štvrtok schválili plán EÚ, ktorý by mal do Afriky a susedstva EÚ prilákať súkromné investície v celkovej výške 44 miliárd eur.

  •    €3,3 mld. z rozpočtu EÚ na prilákanie súkromných investícií vo výške €44 mld.  
  •    zníženie chudoby investíciami do pracovných miest, malých podnikov a klimatických opatrení
  •    prísne pravidlá v oblasti pracovného práva, ľudských práv a daňovej  transparentnosti

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), ktorý je súčasťou Európskeho vonkajšieho investičného plánu (EEIP), by mal podnietiť súkromné investície v hospodársky či politicky nestabilných štátoch v želanom objeme 44 miliárd eur. Docieliť by to mal prostredníctvom kombinácie grantov, pôžičiek a finančných záruk v hodnote 3,3 miliárd eur zameraných na podporu rastu, zamestnanosti a stability. EÚ tak chce zvýšiť investície do riešenia základných príčin migrácie.

„Tento nový inovatívny nástroj je jasným signálom, že EÚ to s udržateľným rastom a riešením základných príčin migrácie myslí naozaj vážne. Zlepšením podnikateľského prostredia a prilákaním súkromných investícií tam, kde sú najpotrebnejšie, môžeme pomôcť pri vytváraní lepších životných podmienok v našich partnerských krajinách,‟ uviedol spravodajca Eduard Kukan (EPP, SK).

 

Parlamentu sa v rámci vyjednávaní s Radou (ministrov) EÚ podarilo presvedčiť členské štáty, aby investičný plán obsahoval nasledujúce body:

 

  • Chudoba, práca, malé podniky a klíma: EFSD sa prioritne zameria na odstraňovanie chudoby, tvorbu dôstojných pracovných miest, podporu mladých, žien a malých podnikov a zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Finančná podpora musí byť v súlade s medzinárodne dohodnutými rozvojovými normami.

 

  • Klimatické opatrenia: Minimálne 28% investícií sa vynaloží na opatrenia, ktoré pomôžu pri implementácii parížskej klimatickej dohody.

 

  • Zodpovedné podniky: Príjemcovia investícií musia rešpektovať ľudské práva, normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a medzinárodné pravidlá v oblasti zodpovedného investovania. Pre miestnych obyvateľov, ktorých sa dotkne investičný projekt, musí byť k dispozícii postup pre podávanie sťažností.

 

  • Daňová transparentnosť: Spoločnosti z jurisdikcií, ktoré nespolupracujú s EÚ v oblasti daní a prania špinavých peňazí, nebudú mať prístup k investičným stimulom.

 

  • Demokratická kontrola: Parlament bude mať štatút pozorovateľa v Strategickej rade EFSD a Komisia bude poslancov informovať pred prijatím akéhokoľvek dôležitého investičného rozhodnutia.

 

Parlament schválil nariadenie pomerom hlasov 503 (za): 78 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania).

 

Ďalší postup

 

Nariadenie musí pred vstupom do platnosti ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ.

 

Súvislosti

 

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) získal zdroje vďaka revízii Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014-2020 a z rezervy Európskeho rozvojového fondu (ERF). EFSD bude pozostávať z dvoch regionálnych platforiem: prvá bude orientovaná na Afriku, druhá na južné a východné susedstvo EÚ.

 

Nový fond ponúkne prístup k súčasnému kombinovanému financovaniu EÚ (kombinácia grantov EÚ s pôžičkami a vlastným kapitálom verejných či súkromných investorov), ktoré však doplní novými dodatočnými garanciami pre investorov. Záručný fond EFSD by mal disponovať sumou 750 miliónov eur – 350 miliónov eur priamo z rozpočtu EÚ a 400 miliónov eur z EDF.

 

EFSD využije aj existujúce zdroje kombinovaného financovania, konkrétne 2,6 miliárd eur z Investičného nástroja pre Afriku a Investičného nástroja európskej susedskej politiky.


Back