EÚ musí byť aktívnejšia v boji proti biopirátstvu, tvrdia poslanci

Biologické pirátstvo, teda patentovania a komerčné využívanie tradičných znalostí a genetických zdrojov domorodého obyvateľstva bez získania povolenia od zdrojových krajín, môže spomaliť hospodársky rast rozvojových krajín a je v rozpore s cieľmi rozvojovej politiky EÚ, uvádza sa v uznesení. Životné podmienky a prežitie až 70 % chudobných obyvateľov na svete pritom priamo závisí od biodiverzity.

„Deväťdesiat percent svetového biologického dedičstva sa nachádza v rozvojových krajinách, držitelia drvivej väčšiny patentov v tejto oblasti však pochádzajú z rozvinutých krajín. Naše pravidlá v oblasti využívania prírodných zdrojov a tradičných znalostí sú veľmi zle definované. Práve vďaka tejto právnej neistote môžu spoločnosti využívať tradičné zdroje. EÚ musí zabezpečiť, aby sa výhody z ich využívania spravodlivo rozdelili, a to v súlade s našimi záväzkami v oblasti boja proti chudobe,“ zdôraznila autorka uznesenia, poslankyňa Catherine Grze (Zelení/EFA, FR).

Nedostatok právnej ochrany

Napriek existencii medzinárodných dohôd v oblasti ochrany práv domorodého obyvateľstva na ich genetické zdroje a tradičné znalosti, v súčasnosti neexistujú mechanizmy na ich vymáhanie.  Platné normy v oblasti ochrany duševného vlastníctva môžu mať podľa poslancov v tomto prípade dokonca negatívne dopady, nakoľko posudzujú tradičné znalosti len z obchodného hľadiska.

V snahe predchádzať biologickému pirátstvu poslanci žiadajú, aby bolo udelenie patentu podmienené zverejnením pôvodu genetických zdrojov a tradičných znalostí použitých pri vynáleze, poskytnutím dôkazu o predchádzajúcom informovanom súhlase príslušných subjektov v krajine pôvodu, ako aj o spravodlivom rozdelení prínosov.

Úloha EÚ pri ochrane práv miestnych komunít

Európska únia by podľa poslancov nemala vyvíjať nátlak na rozvojové krajiny, aby prostredníctvom dvojstranných dohôd prijímali ďalekosiahle normy týkajúce sa duševného vlastníctva, nakoľko tie v súčasnosti nezohľadňujú potreby ľudí disponujúcimi tradičnými znalosťami. EÚ by tiež mala rozvojovým krajinám pomáhať pri budovaní právnych a inštitucionálnych mechanizmov ochrany tradičných znalostí a pri chápaní systému patentových prihlášok.

Poslanci tiež privítali nedávny návrh Európskej komisie na implementáciu Protokolu z Nagoje, ktorého cieľom je ochrana práv krajín a miestnych komunít umožňujúcich využívanie svojich genetických zdrojov a s nimi spojených tradičných znalostí.

Reakcie slovenských europoslancov

„Genetické zdroje sú mimoriadne dôležité z hľadiska udržateľného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Strata genetickej rozmanitosti, ku ktorej dochádza v rámci narušenia biodiverzity, je kľúčovou výzvou. Genetické zdroje z krajín s bohatou biodiverzitou zároveň významne prispievajú k výskumu vo farmaceutickej oblasti,“ uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

„Využívanie biologických zdrojov a tradičných postupov, ktoré sú duševným vlastníctvom lokálnych komunít, ich patentovane a komerčné užívanie, bez návratu prostriedkov do týchto komunít, je vážnym problémom v mnohých rozvojových krajinách. EU by mala v rámci rozvojovej politiky prispieť k obmedzeniu tohto trendu biopirátstva,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

 

„Genetické zdroje sú v rôznych formách využívané vo farmaceutickom priemysle na výskum a vývoj, čo svedčí o ich využiteľnosti na účelom dosiahnutia zisku. Právo duševného vlastníctva však nesmie brániť pacientom predovšetkým v rozvojových krajinách v prístupe k liekom,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

 

„Farmaceutické, kozmetické a poľnohospodárske firmy si neoprávnene patentujú genetické zdroje, napr. liečivé rastliny získané od obyvateľstva z rozvojových krajín, či údajné objavy, založené na tradičných poznatkoch generácií. Preto som vo vystúpení podporil kroky na zamedzenie tohto’biopirátstva‘,“ uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

 

„Patentová ochrana výsledkov výskumu umožňuje pokrok v mnohých oblastiach, ako je výroba liekov, potravín, či nových materiálov.  No je treba chrániť aj postupy, ktoré ľudia využívajú už po generácie. Preto hľadáme rovnováhu medzi ochranou duševného vlastníctva a právom využívať prírodný genetický materiál,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Zdroj: EPP Press Service


Back