Európska susedská politika: Návrat k základným hodnotám

Európska susedská politika: Návrat k základným hodnotám

Európska susedská politika (ESP) sa musí usilovať o vytvorenie priestoru prosperity, stability, bezpečnosti a dobrého susedstva, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. EÚ by sa podľa poslancov mala vrátiť k základným hodnotám a zabezpečiť, aby sa tieto ciele dostali opäť do popredia záujmu. Revidovaná susedská politika musí byť politickejšia, diferencovanejšia a založená na hodnotách a zásadách EÚ, vrátane demokracie, právneho štátu a ľudských práv.

Parlament jeho uznesenie schválil pomerom hlasov 460 (za): 61 (proti): 55 (zdržalo sa hlasovania).

„Som mimoriadne rád, že moju správu podporila veľká väčšina europoslancov. Správne nastavenie ambicióznej a na budúcnosť orientovanej susedskej politiky je v súčasnosti jedna z najväčších výziev zahraničnej politiky Európskej únie. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme politicky zameranú susedskú politiku. EÚ musí preukázať schopnosť viesť a ponúknuť vo svojom susedstve víziu, nakoľko iba demokratické, bezpečné, stabilné a prosperujúce susedstvo nám všetkým dokáže garantovať lepšie vyhliadky do budúcnosti,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Únia potrebuje strategickú a ambicióznu susedskú politiku. Konflikty v krajinách nášho susedstva, bezpečnostné otázky a migrácia – musíme na ne vedieť účinne a flexibilne reagovať. EÚ musí byť lídrom a ukázať svojmu susedstvu víziu. Naša politika sa tiež musí vrátiť späť ku svojim základom, „back to basics“. Dúfam, že k tomu moja správa prispeje.“

Politickejšia ESP: Úloha pre osobitných predstaviteľov EÚ

Revidovaná susedská politika EÚ musí byť strategickejšia, konkrétnejšie zameraná, flexibilnejšia a ucelenejšia. Mala by tiež brať do úvahy rozličné výzvy, ktorým čelia jednotlivé krajiny, ako aj ich odlišné ašpirácie a odpovedať na ne diferencovanejším prístupom a lepšie cielenou podporou zo strany EÚ. Politickú koordináciu novej ESP by mali podľa poslancov zabezpečiť dvaja osobitní zástupcovia – jeden pre južné, druhý pre východné susedstvo, ktorí by mali na starosti všetky činnosti EÚ v pod nich spadajúcom regióne.

Potreba politickejšej ESP

Revidovaná susedská politika EÚ musí byť strategickejšia, konkrétnejšie zameraná, flexibilnejšia a ucelenejšia. Mala by tiež brať do úvahy rozličné výzvy, ktorým čelia jednotlivé krajiny, ako aj ich odlišné ašpirácie a odpovedať na ne diferencovanejším prístupom a lepšie cielenou podporou zo strany EÚ.

Základom ESP by mala byť podpora demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, budovania štátu a ľudských práv a základných slobôd, uvádza sa v uznesení. EÚ a jej členské štáty by mali podľa poslancov ponúknuť stimuly a znalosti v oblasti realizácie a podpory demokratických reforiem, a to v súlade so zásadou „viac za viac.“

Posilnenie bezpečnostného rozmeru ESP

Nakoľko bezpečnostné prostredie v susedstve EÚ sa prudko zhoršuje, Parlament požaduje, aby bol do ESP začlenený silný bezpečnostný komponent s primeranými politickými nástrojmi. EÚ si musí vytvoriť kapacity na rozšírenie spektra nástrojov v rámci krízového riadenia. Mala by tiež pomáhať susedom v budovaní riadnych bezpečnostných štruktúr a podporovať spoločné iniciatívy vyvinuté susednými krajinami v oblasti bezpečnosti, uvádza schválený text.

Budovanie silnejších partnerstiev

Európska susedská politika musí byť podľa poslancov súčasťou širšej zahraničnej politiky EÚ. Mala by tiež brať do úvahy ďalších strategických aktérov, ktorí majú vplyv na susedstvo Európskej únie – susedné krajiny európskych susedov. Parlament tiež zdôraznil, že väčšia angažovanosť Únie vo svojom susedstve je podmienená dostatočným finančným krytím jej aktivít. Revízia financovania zahraničnej politiky EÚ je naplánovaná na rok 2017.


Back