Európsky parlament umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010. Legislatívny proces však kvôli nezhodám medzi členskými štátmi uviazol na štyri roky v slepej uličke.

„Táto dohoda poskytne viac flexibility členským štátom, ktoré si želajú obmedzenie kultivácie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Bude však tiež usmerňovať debatu medzi zástancami a odporcami geneticky modifikovaných plodín, ktorá nie je ani zďaleka na konci,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Frédérique Ries (ALDE, BE).

Pokiaľ ide o ďalší postup, vkladám svoju dôveru do formálneho prísľubu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, že posilní demokratický proces s povoľovaním geneticky modifikovaných organizmov v Európe a zaistí, že výskum bude skutočne nezávislý,“ dodala.

Text smernice, na ktorom sa parlamentní vyjednávači dohodli so zástupcami ministrov EÚ, bol v pléne schválený pomerom hlasov 480 (za): 159 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Posúdenie a riadenie rizika

Nové pravidlá umožnia členským štátom zakázať geneticky modifikované organizmy (GMO) z dôvodov súvisiacich s politikou v oblasti životného prostredia, a to nad rámec zdravotných a environmentálnych rizík, na ktoré môže pri posudzovaní poukázať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Členské štáty však budú môcť zakázať geneticky modifikované plodiny aj z iných dôvodov, napríklad požiadaviek v oblasti územného plánovania, sociálno-ekonomických dopadov, v snahe o predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch, ako aj cieľov poľnohospodárskej politiky. Zákaz by sa mal týkať aj skupín geneticky modifikovaných organizmov definovaných plodinou alebo vlastnosťami.

Predtým, ako bude môcť členský štát pristúpiť k obmedzeniu alebo zákazu kultivácie akejkoľvek geneticky modifikovanej plodiny na svojom území, súhlas s takýmto opatrením bude môcť v rámci postupu, ktorý predpokladá nová legislatíva, vyjadriť aj dotknutá spoločnosť, ktorá stojí za žiadosťou o povolenie. Členský štát však môže prijať obmedzenie kultivácie aj jednostranne, teda aj v prípade, že s ním dotknutá spoločnosť nesúhlasí.

Kukurica MON810 je v súčasnosti jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa pestuje v Európskej únii. Geneticky modifikované zemiaky Amflora zakázal po prvotnom súhlase zo strany Európskej komisie Všeobecný súd EÚ v roku 2013.

Nárazníkové zóny na predchádzanie cezhraničnej kontaminácii

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných produktov geneticky modifikovanými plodinami, a venovať osobitnú pozornosť snahám o zabránenie cezhraničnej kontaminácii, uvádza sa v schválenom texte.


Back