Kukan hodnotí správou ER 2012: Staršia generácia si zaslúži našu pozornosť

Kukan hodnotí správou ER 2012: Staršia generácia si zaslúži našu pozornosť

Europarlament dnes prijal správu, ktorá hodnotí Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami so špecifickými cieľmi: zvýšiť všeobecné povedomie, podnietiť vzájomnú výmenu informácií a skúseností a vytvoriť rámec pre prijatie konkrétnych záväzkov a  opatrení. Jedným z hlavných cieľov bol aj boj proti diskriminácii na základe veku; prekonanie stereotypov spojených s vekom a odstránenie bariér.

„Táto správa je mojou prvou správou vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Som veľmi rád, že bola silne podporená kolegami z Europarlamentu a rovnako aj komisárkou pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne Thyssenovou. Nadväzujem tak na svoj volebný sľub: chcem sa venovať otázkam, ktoré sa týkajú našich seniorov. Naši starší občania si zaslúžia byť Európanmi prvej kategórie,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Správa tvrdí, že celkové ciele EÚ v tejto oblasti boli roku 2012 dosiahnuté, avšak zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým že Európsky rok 2012 bol značne podfinancovaný. Napriek nedostatku prostriedkov ER2012 v niektorých krajinách viedol k prijatiu komplexných stratégií a plánov, zatiaľ čo v iných priniesol výstupy na úrovni koncepčných dokumentov, chárt, právnych predpisov reagujúcich na konkrétne problémy a projektov.

Europoslanec Kukan ďalej hovoril o obsahu Európskeho roka 2012: „Téma aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity je pri dnešnom demografickom vývoji v Európe mimoriadne dôležitou otázkou. Starší ľudia sú pridanou hodnotou pre svoje rodiny, rovesníkov, komunity a národy. Tak sa k nim musíme správať. Zaslúžia si žiť plnohodnotný  život aj vo vyššom veku. Cieľom mojej správy bolo nielen objektívne zhodnotiť Európsky rok 2012, ale aj pripraviť odporúčania na odstránenie vekovej diskriminácie. Trápi nás nezamestnanosť u osobách vo veku nad 50 rokov, a podporujeme rozvoj striebornej ekonomiky.“


Back