Kukan: Smernica o vysielaní môže pracovníkom skomplikovať životy

Kukan: Smernica o vysielaní môže pracovníkom skomplikovať životy

Výbor europarlamentu pracuje na pozmeňovacích návrhoch ku kontroverznej smernici o vysielaní pracovníkov.

K smernici o vyslaných pracovníkoch bolo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci predložených 523 pozmeňujúcich návrhov.

Vyslaný pracovník je taký, ktorého zamestnávateľ dočasne vyšle pracovať v inom členskom štáte. Tento pohyb pracovníkov a cezhraničné poskytovanie služieb otvára mnoho praktických, mzdových a sociálnych otázok.

Základné pravidlá

Skoršie úpravy už riešili niektoré aspekty, napríklad povinnosť zamestnávateľa platiť aspoň minimálnu mzdu platnú v hostiteľskej krajine, dodržiavať maximálnu pracovnú dobu, pravidlá bezpečnosti a podobne.

Správu k aktuálnej revízii smernice majú v europarlamente na starosti dve spravodajkyne – jedna za stredopravých ľudovcov (EĽS) Elisabeth Morin-Chartier z Francúzska a druhá je socialistická poslankyňa Agnes Jongerius z Holandska.

Spravodajkyne musia zo stovák pozmeňovacích návrhov pripravovať kompromisné znenie.

Konkurencieschopnosť vs sociálny dumping

Cieľom úpravy je zabezpečiť, aby pracovníci vysielaní na prácu z jedného členského štátu do druhého mali nárok na mzdu obvyklú pre daný sektor v hosťovskej krajine, napríklad ak je pokrytý tzv. kolektívnou zmluvou.

Komisia a najčastejšie cieľové západné krajiny EÚ tvrdia, že to pomôže v boji proti sociálnemu dumpingu.

Zásadné pozmeňovacie návrhy k smernici predkladajú najmä europoslanci z krajín, ktoré principiálne návrh na zmenu smernice odmietali.

Vo väčšine prípadov argumentovali, že narúša právo voľne poskytovať služby na jednotnom trhu a znižuje konkurencieschopnosť vyplývajúcu z lacnejšej pracovnej sily.

Národné parlamenty z 11 členských, prevažne novších členských, krajín vrátane Slovenska, dali návrhu tzv. žltú kartu.

Európska komisia napriek tomu na návrhu trvá.

Nejde však tu len o spor medzi východnými štátmi EÚ a staršími členmi, ale aj o rozpor medzi pravicou, ktorá podporuje voľný pohyb služieb a argument o zasahovaní do konkurencieschopnosti a ľavicou, ktorá v prvom rade sleduje ochrana podmienok pracujúcich.

Revízia vyvoláva otázky

„Revízia smernice o vyslaných pracovníkoch z dielne Komisie z 2016 nie je dostatočná a vyvoláva viac otázok ako prináša odpovedí,“ tvrdí slovenský europoslanec a člen výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Eduard Kukan (Európska ľudová strana).

Terminológia, ktorú Komisia navrhuje v niektorých prípadoch, je podľa neho nejasná. Navyše Kukan, podobne ako slovenská oficiálna pozícia tvrdí, že stále neuplynul dostatočný čas na to, aby sa ukázali výsledky tzv. „vynucovacej smernice“ (Enforcement Directive) z roku 2014, ktorá mala zamedziť obchádzaniu pravidiel a zabezpečiť výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Viacerá štáty z jej zavádzaním meškajú.

Adiministratívna záťaž a chaos

Na stole je už však medzičasom nová revízia smernice. Eduard Kukan hovorí, že smernica prinesie viac právneho chaosu a administratívnej záťaže pre podniky, ktoré pracujú na európskom trhu a v konečnom dôsledku skomplikuje životy vyslaným pracovníkom. Zásada voľného pohybu služieb na jednotnom trhu je pilierom európskej ekonomiky, a my ju nesmieme okliešťovať. Potrebujeme jednoduché a férové pravidlá.“

Sám predkladá k smernici pozmeňovacie návrhy. Žiada napríklad vyňať z návrhu smernice dopravu. Tú by mala ošetriť špecifická legislatíva, pretože je to sektor, v ktorom je cezhraničná mobilita vyššia.

Takisto by chcel, aby sa vyňali činnosti, kde vyslanie trvá menej ako 8 dní. Týka sa to najmä umelcov, profesorov, výskumníkov a vysoko kvalifikovaných technikov.

Zmysluplné sa mu tiež dá predĺžiť maximálnu dĺžku vyslania na 2 roky neprerušene. Momentálny návrh pracuje s časom 6 mesiacov.

Jeden z pozmeňovacích návrhov žiada vytvoriť jednotný informačný bod (miesto) v každom členskom štáte. Bude poskytovať informácie o všetkých zložkách odmeňovania a podmienkach vysielania v tom ktorom štáte.

Momentálne je totiž podľa europoslanca situácia pre spoločnosti, ktoré vysielajú pracovníkov a rovnako aj pre vyslaných pracovníkov neprehľadná, komplikovaná a administratívne veľmi zaťažujúca a to aj jazykovo.


Back