Maďarsko: Poslanci odsúdili vyhlásenia Viktora Orbána o treste smrti a vládny prieskum o migrácii

Maďarsko: Poslanci odsúdili vyhlásenia Viktora Orbána o treste smrti a vládny prieskum o migrácii

Európsky parlament prostredníctvom v stredu schváleného uznesenia vyzval Európsku komisiu, aby posúdila situáciu v Maďarsku a zaviedla mechanizmus každoročného hodnotenia stavu demokracie, právneho štátu a základných práv vo všetkých členských štátoch. Znovuzavedenie trestu smrti v Maďarsku by podľa poslancov bolo v rozpore so zmluvami a Chartou základných práv Únie. Parlament tiež označil verejnú konzultáciu o migrácii, ktorú iniciovala maďarská vláda, za zavádzajúcu, neobjektívnu a nevyváženú.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 362 (za): 247 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania), odsudzuje opakované vyhlásenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána o možnom obnovení trestu smrti v krajine a poukazuje na povinnosť predsedov vlád ísť príkladom. Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu nadväzuje na plenárnu rozpravu z 19. mája o situácii v Maďarsku, ktorej sa zúčastnil aj premiér Orbán a podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Trest smrti povedie k aktivácii článku 7

Trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na ktorých je Únia založená, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň zdôrazňuje, že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti, by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ. Parlament varoval, že závažné porušenie hodnôt členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý by mohol vyústiť v odobranie hlasovacích práv krajiny v Rade (ministrov) EÚ.

Konzultácia o migrácii: zavádzajúca, neobjektívna a nevyvážená

Uznesenie tiež kritizuje verejnú konzultáciu o migrácii iniciovanú maďarskou vládou. Napriek tomu, že verejná konzultácia môže byť pre vlády dôležitým a cenným nástrojom na vypracovávanie politík, jazyk, ktorý sa používa v tejto konzultácii, je podľa poslancov veľmi zavádzajúci, neobjektívny a nevyvážený, pričom skreslene vytvára priamu súvislosť medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami.

Potreba lepšej kontroly demokracie a právneho štátu

Parlament naliehavo vyzval Komisiu, aby bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku a aby do septembra 2015 predložila Parlamentu a Rade svoje závery.

Uznesenie tiež Komisiu žiada, aby predložila návrh na zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by fungoval ako nástroj na dodržiavanie a presadzovanie Charty základných práv a zmlúv EÚ, ktoré podpísali všetky členské štáty. Parlament zároveň poveril svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prispel k vypracovaniu tohto návrhu nelegislatívnym uznesením, ktoré by malo byť plénom schválené do konca tohto roka.

Súvislosti

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 28. apríla vyhlásil, že je potrebné začať verejnú diskusiu o znovuzavedení trestu smrti v krajine. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz po telefonickom rozhovore s premiérom Orbánom, ktorý sa uskutočnil dňa 30. apríla, vydal stanovisko, podľa ktorého ho Viktor Orbán uistil, že maďarská vláda neplánuje vykonať žiadne kroky smerujúce k znovuzavedeniu trestu smrti v krajine a bude rešpektovať a ctiť si záväzky vyplývajúce zo zmlúv EÚ a jej legislatívy. Napriek tomuto uisteniu však nasledujúci deň, 1. mája, premiér Orbán v rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas zopakoval svoje predošlé vyhlásenia o možnom znovuzavedení trestu smrti.

Verejná konzultácia o migrácii bola iniciovaná maďarskou vládou v máji 2015.

Otázkou možného znovuzavedenia trestu smrti v krajine EÚ – a z toho vyplývajúcich následkov, sa 7. mája zaoberal na naliehavú žiadosť Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) Výbor EP pre občianske slobody.


Back