Poslanec Európskeho parlamentu

Eduard Kukan je členom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente.   

Informácie o pôsobení v minulom volebnom období (2009-2014) nájdete tu.

V legislatívnom období 2014-2019 je členom nasledujúcich výborov a delegácii EP:

             PREDSEDA

D-RS: Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko (D-RS) bola vytvorená v roku 2014 k začiatku nového volebného obdobia Európskeho parlamentu. Vznikla z regionálnej Delegácie pre vzťahy s juhovýchodnou Európou.

V roku 2013 sa zmenil status vzťahov so Srbskom (z neformálnych medziparlamentných schôdzí) po tom, ako nadobudla platnosť dohoda o stabilizácii a pridružení. Dohoda o stabilizácii a pridružení s Európskou úniou predstavuje právny základ politického dialógu na parlamentnej úrovni a vytvorenia Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie. Poslanci Európskeho parlamentu sa preto dvakrát ročne stretávajú so srbskými poslancami v rámci osobitného Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý má rovnaký status ako spoločné parlamentné výbory, ktoré boli vytvorené v prípade Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) a Turecka.

V roku 2002 sa Európsky parlament rozhodol, že nadviaže neformálne medziparlamentné vzťahy s Kosovom. Oficiálne vzťahy s parlamentným zhromaždením Kosova sa začali rozvíjať v máji 2008 po vyhlásení nezávislosti. Od roku 2014 sa o vzťahy s Kosovom a so Srbskom nestará jedna, ale dve samostatné delegácie (DSEE a D-RS).

                      ČLEN

CPDE: Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií, politický orgán Európskeho parlamentu, pravidelne posudzuje všetky otázky týkajúce sa dobrého fungovania medziparlamentných delegácií a delegácií v zmiešaných parlamentných výboroch.

AFET: Výbor pre zahraničné veci

Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe a vykonávaní zahraničnej politiky Európskej únie. AFET Rozhoduje o tom, akým spôsobom sa európske finančné prostriedky používajú na presadzovanie záujmov a hodnôt EÚ za jej hranicami, a tým, že dohliadame na proces rozširovania, rozhodujeme o tom, ako bude Únia vyzerať v budúcnosti. Našu podporu si vyžadujú všetky medzinárodné dohody, ktoré vymedzujú úlohu EÚ v okolitom svete, najmä dohody o pridružení a rámcové dohody, ktoré Únia uzatvára s celým radom našich svetových partnerov. Náš výbor okrem toho dôkladne monitoruje výsledky ostatných inštitúcií EÚ, najmä Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby sme zabezpečili, že záujmy európskych národov budú mať v našej spoločnej zahraničnej politike vždy popredné miesto. Vďaka parlamentnej diplomacii sa AFET aktívne zapája aj do nadväzovania a zlepšovania vzťahov s našimi kľúčovými spojencami. Prostredníctvom týchto dlhoročných vzťahov prispievame k vytváraniu celosvetových noriem a pravidiel a zabezpečujeme, aby právne predpisy EÚ boli tvorené spôsobom, ktorý umožní ich dobré začlenenie do celosvetového poriadku.

SEDE: Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

EÚ od zriadenia spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v roku 1999 a v rámci 30 civilných a vojenských misií, ktoré sa odvtedy uskutočnili, prispieva k stabilite a pomáha udržať mier na Balkáne, v Zakaukazsku, v Afrike a na Blízkom východe. V roku 2013 vedúci predstavitelia EÚ stanovili plán účinnejších kapacít a dali SBOP nový impulz, pričom zdôraznili dôležitý vzťah s NATO.

Z Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) sa stalo dôležité fórum na posilnenie diskusie a skúmanie vývoja v oblasti SBOP, pokiaľ ide o inštitúcie, kapacity a operácie. Je to dôležitý nástroj umožňujúci vyvodiť zodpovednosť voči predstaviteľom prijímajúcim rozhodnutia v oblasti SBOP a občanom EÚ pochopiť túto politiku. SEDE kontroluje SBOP s cieľom zabezpečiť, aby rýchlo a účinne reagovala na nové a jestvujúce výzvy v oblasti bezpečnosti Únie a jej občanov.

                    NÁHRADNÍK

EMPL: Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

D-AL: Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko (D-AL) vznikla v roku 2014 k začiatku nového volebného obdobia Európskeho parlamentu. Vznikla z regionálnej Delegácie pre vzťahy s juhovýchodnou Európou.

Status vzťahov s Albánskom sa zmenil (z neformálnych medziparlamentných schôdzí) v roku 2009 po nadobudnutí platnosti dohody o stabilizácii a pridružení. Dohoda o stabilizácii a pridružení s Európskou úniou predstavuje právny základ politického dialógu na parlamentnej úrovni a vytvorenia Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie.

DEPA: Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST

Delegácia EP v Parlamentnom zhromaždení EURONEST bola ustanovená rozhodnutím Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 a zriadená na začiatku 7. legislatívneho obdobia (na konci septembra 2009). Zhromaždenie bolo zriadené 3. mája 2011 po jeden a pol roku náročných diskusií ako parlamentný rozmer Východného partnerstva, t. j. politiky, ktorú Európska únia vykonáva vo vzťahu k svojim východným susedom a ktorá má viesť k ich zblíženiu, pričom sa zabráni vzniku nového rozdelenia, ako aj uzavrieť ďalekosiahle dohody o pridružení vrátane dohôd o rozvinutých a rozsiahlych zónach voľného obchodu. Parlamentné zhromaždenie Euronest má v súčasnosti 110 členov: 60 členov z Európskeho parlamentu (rovnaký počet členov má súčasná delegácia EP) a 10 členov z každej z týchto krajín (východní partneri): Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Z politických dôvodov nebolo do dnešného dňa možné prijať do parlamentného zhromaždenia bieloruskú delegáciu.

Parlamentné zhromaždenie Euronest sa chce stať inštitúciou pre mnohostranný parlamentný dialóg a výmenu tak medzi východnými partnermi, ako aj medzi poslancami EP a ich kolegami z východných partnerských krajín, a to v niekoľkých oblastiach spoločného záujmu, ako sú napr. stabilita, demokracia, aproximácia právnych predpisov a noriem, obchod, energetika, medziľudské kontakty a mnohé iné oblasti.