Označenia zemepisného pôvodu: Poslanci požadujú rozšírenie ochrany tradičných miestnych výrobkov

Označenia zemepisného pôvodu: Poslanci požadujú rozšírenie ochrany tradičných miestnych výrobkov

Modranská majolika, levický zlatý ónyx, soľnobanská čipka či piešťanské bahno by sa mohli zaradiť medzi výrobky s chráneným zemepisným označením. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci požadujú rozšírenie ochrany, ktoré poskytujú zemepisné označenie EÚ poľnohospodárskym produktom, na ďalšie miestne výrobky s cieľom podporiť lokálnu ekonomiku, cestovný ruch, spotrebiteľskú dôveru, ale aj ochranu kultúrneho dedičstva a tradičného know-how.

„Vítam širokú parlamentnú podporu výzve na lepšiu ochranu miestneho know-how. Rozšírenie celoúnijnej ochrany zemepisných označení by bolo prínosom nielen pre spotrebiteľov, pomohlo by to aj cestovnému ruchu, kultúre, zamestnanosti a obchodu. Teraz je na Európskej komisii, aby túto myšlienku rozvinula a dúfam, že čoskoro – už v rámci stratégie vnútorného trhu, ktorú plánuje predložiť do konca jesene – príde s [legislatívnym] návrhom,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia Virginie Rozière (S&D, FR).

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 608 (za): 43 (proti): 43 (zdržalo sa hlasovania).

Výzva na celoúnijnú ochranu zemepisných označení

Uznesenie vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by rozšíril jednotný systém ochrany zemepisných označení EÚ aj na nepoľnohospodárske miestne a remeselné výrobky, akými sú napríklad levicky zlatý ónyx, modranská majolika, piešťanské bahno, slovenský magnezit alebo soľnobanská čipka. Poslanci zdôraznili, že prepojenie medzi samotným produktom a miestom, na ktorom bol vyrobený, je nevyhnutné na rozpoznanie jeho osobitných vlastností, využitého know-how, ako aj výslednej kvality a autentickosti produktu.

Hospodársky potenciál a známka kvality

Celoúnijný systém ochrany zemepisných označení by ako súčasť snáh o zachovanie kultúrneho dedičstva a tradičného know-how mohol mať podľa poslancov veľký hospodársky potenciál, z ktorého by ťažili najmä malé a stredné podniky a jednotlivé regióny. Zároveň by tieto výrobky v rámci rokovaní o bilaterálnych a multilaterálnych obchodných dohodách EÚ s tretími krajinami mohli získať rovnakú ochranu za hranicami Únie.

Tento systém by poskytol spotrebiteľom spoľahlivé informácie o pôvode produktov a použitých výrobných postupoch a odstránením nedorozumení spôsobených zavádzajúcimi názvami alebo opismi by im tiež umožnil prijať informovanejšie rozhodnutie, uvádza sa v uznesení. Podľa poslancov by sa tiež zvýšila účinnosť boja proti falšovaniu a podvodnému využívaniu názvov zemepisného pôvodu, ako aj ďalším nekalým praktikám.

Jednotný európsky systém registrácie

Výrobcovia, ich združenia a obchodné komory by podľa Parlamentu mali byť hlavnými aktérmi, ktorí by mohli požiadať o registráciu zemepisného označenia pre ich nepoľnohospodárske produkty. Proces registrácie by mal byť čo najefektívnejší, najjednoduchší, najvhodnejší a najdostupnejší, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň zdôraznili, že náklady a administratívna záťaž spojená s registráciou výrobkov by mala byť udržiavaná na minimálnej úrovni.

Poznámka pre editorov 

Na úrovni EÚ sa jednotná ochrana zemepisných označení týka výlučne poľnohospodárskych produktov, ktoré majú konkrétny zemepisný pôvod a určité kvality, prípadne boli vyrobené použitím tradičných postupov. Aj keď v súčasnosti neexistuje jednotná zemepisná ochrana nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ, pätnásť členských štátov prijalo vlastné vnútroštátne predpisy, čo viedlo k odlišným stupňom ochrany týchto produktov v rámci EÚ.


Back