Pitná voda: Zvýšenie kvality vody z kohútika a obmedzenie plastového odpadu

Pitná voda: Zvýšenie kvality vody z kohútika a obmedzenie plastového odpadu

  • menej znečisťujúcich látok, vyššia kvalita vody z vodovodu
  • rozšírenie prístupu k vode z vodovodu na verejných miestach a v reštauráciách
  • podpora univerzálneho prístupu k vode zo strany členských štátov

Poslanci v utorok schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda.

Parlamentom schválený legislatívny text sprísňuje limity pre niektoré znečisťujúce látky, vrátane olova – o polovicu, istých endokrinných disruptorov – napríklad polyfluóralkylovaných látok (PFAS), či škodlivých baktérií. Zavádza tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

Ľahší prístup k vode

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách – napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

Right2Water: Právo na vodu

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.

Vyhlásenie spravodajcu

„Spôsob, akým využívame vodu, predurčuje budúcnosť ľudstva. Je zrejmé, že každý by mal mať prístup k čistej a kvalitnej vode a my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili jej cenovú dostupnosť pre každého,‟ uviedol spravodajca Michel Dantin (EPP, FR).

Ďalší postup

Návrh smernice bol v pléne schválený pomerom hlasov 300 (za): 98 (proti): 274 (zdržalo sa hlasovania). Parlament začne rokovať o konečnom texte novej legislatívy s Radou v momente, keď sa ministri dohodnú na svojej rokovacej pozícii.

Súvislosti

Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy je zvýšiť dôveru občanov v zásobovanie vodou a zvýšiť využívanie pitnej vody z vodovodných kohútikov, čo by mohlo zároveň viesť k menšiemu využívania plastov a k zníženiu objemu plastového odpadu – a to aj v moriach. Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne.

Plastové fľaše patria medzi najčastejšie nachádzané jednorazové plastové predmety na európskych plážach. Novela smernice o pitnej vode je dôležitým medzníkom pri napĺňaní stratégie EÚ pre plasty, ktorá bola predstavená v januári 2018.


Back