Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach EÚ

Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach EÚ

  •    zdieľaná databáza vstupu, výstupu a zamietnutia vstupu
  •    registrovanie cestovateľov z tretích krajín
  •    boj proti nepovolenému predĺženiu pobytu a organizovanému zločinu

EP v stredu schválil zriadenie elektronického systému, ktorý urýchli kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistruje doň vstupujúcich občanov tretích krajín.

 

Systém vstupu a výstupu (EES), na ktorého zriadení sa poslanci 30. júna dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, nahradí označovanie pasov pečiatkami a urýchli prekračovanie hraníc. Zároveň však uľahčí kontrolu dodržania povolenej dĺžku pobytu zo strany občanov tretích krajín, teda 90 dní v rámci 180 dňového obdobia, zjednoduší odhaľovanie osôb, ktoré si svoj pobyt nezákonne predĺžili, a pomôže pri odhaľovaní podvodov a páchateľov trestných činov.

 

Nakladanie s informáciami z EES

 

Systém EES bude slúžiť na ukladanie určitých informácií o občanoch krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, bez ohľadu na to, či na krátkodobý vstup do schengenského priestoru potrebujú víza alebo nie. Pôjde napríklad o  meno a priezvisko, typ, číslo a platnosť cestovného dokumentu, odtlačky prstov, podobu tváre a dátum a miesto vstupu, výstupu či zamietnutia vstupu.

 

Informácie zostanú uložené v systéme EES po dobu troch rokov. V prípade osôb, ktoré si svoj pobyt na území schengenského priestoru nezákonne predĺžili, sa táto lehota natiahne na päť rokov.

 

Prístup k týmto informáciám budú mať pohraničné a vízové orgány na kontrolných stanovištiach vonkajších hraníc a vnútroštátne azylové orgány. Nahliadnuť do systému EES bude môcť aj Europol a orgány činné v trestnom konaní, a to za účelom predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrenia teroristických trestných činov alebo inej závažnej kriminality.

 

Prístup k EES aj pre Bulharsko a Rumunsko

 

Systém EES budú prevádzkovať členské štáty, na ktoré sa schengenské pravidlá vzťahujú v plnom rozsahu. Využívať ho však budú aj tie krajiny EÚ, ktoré uplatňujú schengenské acquis len čiastočne, pokiaľ bolo voči nim ukončené schengenské hodnotenie a bol im udelený pasívny prístup k vízovému informačnému systému (VIS) – napríklad Bulharsko a Rumunsko.

 

Vyjadrenie spravodajcu

 

„Systém vstupu a výstupu umožní rýchlejšie a bezpečnejšie prekračovanie hraníc. Pomôže tiež pri odhaľovaní teroristov a ďalších zločincov, ktorí sa skrývajú pod falošnou identitou,‟ uviedol spravodajca Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

 

Ďalší postup

 

Parlament schválil návrh nariadenia o zriadení EES pomerom hlasov 477 (za): 139 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania). Systém EES by mal byť plne funkčný v roku 2020.

 

Poslanci tiež v stredu schválili pomerom hlasov 496 (za): 137 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania) zmeny v Kódexe schengenských hraníc, ktoré boli nevyhnutné pre zavedenie systému EES.

 

Súvislosti

 

Nariadenie o zriadení systému EES je súčasťou balíka predpisov o inteligentných hraniciach (Smart Borders package), ktorý predstavila Európska komisia v apríli 2016. Náklady na zriadenie EES sa odhadujú na 480 miliónov eur.

 

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenia (2x)

Twitter: #Bordercontrols #migrationEU


Back