Poslanci schválili dohodu rozširujúcu obchodné koncesie pre Ukrajinu

Poslanci schválili dohodu rozširujúcu obchodné koncesie pre Ukrajinu

Európsky parlament v utorok v konečnom hlasovaní schválil ľahší prístup väčšieho množstva ukrajinských výrobkov na trh EÚ. Cieľom opatrenia je podporiť hospodársky rast Ukrajiny.

„Ukrajina je v ťažkej politickej a ekonomickej situácii. Podporujem Ukrajinu pri jej pro-európskom smerovaní ako v reformách, tak aj v ekonomike. Zrušenie taríf pre niektoré agroprodukty je signálom solidarity v časoch, keď Rusko znemožňuje Ukrajine voľne obchodovať. Toto opatrenie by nemalo mať zásadný vplyv na našich farmárov,‟ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Na konečnom znení nariadenia, ktoré rozširuje preferenčný prístup ukrajinských produktov na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v Dohode o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), sa poslanci dohodli s vyjednávačmi Rady (ministrov) EÚ dňa 13. júna.

  •    rozšírenie obchodných koncesií má pomôcť hospodárskemu oživeniu Ukrajiny
  •    obmedzenie rozšírenia preferenčného exportu poľnohospodárskych produktov
  •   boj proti korupcii sa stane podmienkou ďalšieho otvárania trhu EÚ

Poslanci vyjadrili počas rokovaní podporu novým obchodným koncesiám pre Ukrajinu. Zároveň však presadili, aby bol objem dodatočných kvót pre niektoré poľnohospodárske produkty nižší, ako navrhovala Európska komisia.

Finálny legislatívny text v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie okrem iného:

  • znižuje dodatočné ročné dovozné kvóty pre paradajky z 5.000 ton na 3.000 ton, pre pšenicu zo 100.000 ton na 65.000 ton, pre kukuricu zo 650.000 ton na 625.000 ton, pre jačmeň z 350.000 ton na 325.000 ton a nerozširuje preferenčný prístupu na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v DCFTA pre močovinu a suroviny pre hnojivá,
  • podmieňuje ďalšie otvorenie trhu EÚ pre ukrajinské produkty zintenzívnením boja proti korupcii v krajine,
  • rozširuje možnosť požiadať Európsku komisiu o prešetrenie vplyvu nových opatrení na producentov z EÚ a iniciovanie opatrení na ich ochranu, ktorú mali mať pôvodne len členské štáty, aj na zástupcov výrobných odvetví.

Poslanci schválili nariadenie pomerom hlasov 566 (za): 96 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

„EÚ ponúka Ukrajine rýchlu pomoc, pričom zároveň zohľadňuje obavy našich poľnohospodárov. Udelením nových obchodných koncesií chceme podporiť prebiehajúce reformy, posilniť malé a stredné podniky a poskytnúť potrebný podnet na zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny. Dúfam, že tieto opatrenia budú pre obyvateľov Ukrajiny hospodársky a politicky prospešné,” uviedol spravodajca Jaroslaw Walesa (EPP, PL).

Súvislosti

 

Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je ako súčasť asociačnej dohody s Ukrajinou predbežne účinná od januára 2016, predstavuje základ postupného zbližovania a vzájomného otvárania trhov EÚ a Ukrajiny, pričom však Únia v procese znižovania ciel postupuje rýchlejšie. EÚ ponúka Kyjevu ďalšie uľahčenie prístupu na svoj trh v dôsledku hospodárskych ťažkostí krajiny a v nadväznosti na jej reformné úsilie.

 

Kým EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, tá sa na celkovom obchode Únie podieľa iba 0,8%. Hodnota dovozu z Ukrajiny predstavovala v roku 2015 sumu 12,7 mld. eur, export z EÚ na Ukrajinu dosiahol v tom istom roku hodnotu 13,9 mld. eur.

 

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #EUTrade


Back