Poslanci vyzvali ministrov EÚ na zavedenie systémov záruk pre mládež

Našim cieľom nie je vynucovať si vytváranie nových pracovných miest, ale vytvorenie nástroja, ktorý by dal mladým ľuďom šancu a zabránil tak vzniku stratenej generácie,“ uviedla v pondelkovej rozprave predsedníčka výboru EP pre zamestnanosť Pervenche Bers (S&D, FR).

Systémy záruk pre mládež si kladú za cieľ, aby všetci mladí občania EÚ, osoby s riadnym legálnym pobytom do 25 rokov a čerství absolventi do 30 rokov dostali dobrú a kvalitnú ponuku práce, možnosť ďalšieho vzdelávania alebo učňovskej prípravy. Malo by sa tak stať do štyroch mesiacov, od kedy sa stali nezamestnanými alebo ukončili vzdelávací proces.

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 546 (za): 96 (proti): 28 (zdržalo sa).

Systémy záruk vo všetkých členských štátoch

Parlament žiadal zavedenie systémov záruk pre mládež už dvakrát. Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali ministrov práce EÚ, aby počas svojho februárového stretnutia odsúhlasili zavádzanie systémov záruk pre mladých ľudí vo všetkých členských štátoch.

Financovanie

Európska únia by pri financovaní systémov záruk mala zohrať kľúčovú úlohu, uvádza sa v uznesení. Za týmto účelom by malo dôjsť k posilneniu Európskeho sociálneho fondu, na ktorý by sa malo vyčleniť 25% prostriedkov štrukturálnych fondov. Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby podporila najmä tie členské štáty, ktoré zápasia s najväčšími finančnými ťažkosťami.

Nezamestnanosť mladých dosiahla v novembri 2012 priemernú úroveň 23,7%. S najväčšou nezamestnanosťou presahujúcou úroveň 50% zápasí Grécko a Španielsko, na Slovensku, ale aj v Lotyšsku, Portugalsku a Taliansku prekračuje 30%. Len v štyroch členských štátoch EÚ – v Dánsku, Holandsku, Nemecku a Rakúsku – je nezamestnanosť mladých pod úrovňou 15%.

Reakcie slovenských europoslancov

„Zavádzanie takýchto opatrení je neúčinné a môže byt škodlivé. EÚ by mala mladým ľuďom otvárať cestu k lepšiemu vzdelaniu a odstraňovať bariéry pri uplatnení kdekoľvek v rámci pracovného trhu Únie. Investovanie do takýchto garančných schém považujem naopak za zbytočné tvorenie ilúzie, že sa chce mladým ľuďom pomôcť,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Vítam iniciatívu Európskej komisie a verím, že garancia pre mladých je pozitívnym krokom. Musíme si uvedomiť, že investovaním do mladej generácie poskytnutím ponuky zamestnania, ďalšieho vzdelávania alebo praxe zaručíme ich ľahší presun na trh práce a zlepšíme jej vyhliadky. Je lepší menší krok s dlhodobým účinkom ako žiadny,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Vo vystúpení k tejto téme som upozornil, že úsilie o garanciu práce pre mladých ľudí by malo začínať už vhodnou štruktúrou vzdelávacích inštitúcií. Tá by mala približne zodpovedať potrebám pracovného trhu, aby sa predišlo sklamaniam mladých absolventov, keď zistia, že pre ich odbornosť nie je práca,“ uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

 

Zdroj: EP Press Service


Back