Poslanci vyzývajú EÚ, aby prijala ambiciózne opatrenia na ochranu práv starších ľudí

Poslanci vyzývajú EÚ, aby prijala ambiciózne opatrenia na ochranu práv starších ľudí

Pri príležitosti Dňa OSN pre práva starších osôb, europoslanci zdôrazňujú potrebu na ochranu rastúceho počtu starších osôb pred vekovou diskrimináciou

„Dnes si pripomíname 25. výročie Medzinárodného dňa seniorov.  Prial by som si, aby naši seniori žili v Európe bez predsudkov a stereotypov. Musíme pracovať na odstránení diskriminačných opatrení zo všetkých oblastí života, to tiež znamená vzdelávanie rôznych generácií v našej spoločnosti smerom k vzájomnej spolupráci “ vyjadril sa europoslanec Eduard Kukan (EPP/SK), autor správy Európskeho parlamentu o hodnotení Európskeho roku 2012 pre aktívne starnutie a solidaritu medzi generáciami.

Podľa europoslanca Alojza Peterleho (EPP/SL) si  „pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí pripomíname príspevky seniorov do našej spoločnosti, ale zároveň je to čas skúmať aj problémy, ktoré ovplyvňujú ich životy.“ „Musíme zabezpečiť, aby staršie osoby mali právo žiť svoje životy s dôstojnosťou a nezávislosťou a aby mali prístup k primeraným a udržateľným dôchodkom“, povedala europoslankyňa Marian Harkin (ALDE/IE).

Nová štúdia Medzinárodnej organizácie práce (ILO)  upozorňuje na vážny nedostatok sociálnej ochrany seniorov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť . To vedie k diskriminácii na základe veku i pohlavia, vysokému riziku chudoby, sociálneho vylúčenia a zneužívania. EÚ má preto povinnosť využiť existujúce nástroje, ako napríklad v Chartu základných práv EÚ a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a zaujať ambiciózne stanovisko na stretnutí pracovnej skupiny OSN pre starnutie s cieľom ochrániť práva svojich seniorov.

„Na posilnenie práv starších ľudí sú nevyhnutné dva aspekty: plné politické odhodlanie zástupcov staršej generácie na všetkých úrovniach a dôraz na prevenciu v našich zdravotných systémoch,“ zdôraznil MEP Heinz K. Becker (EPP/AT).

Poslanci rovnako zdôraznili význam investícií do inovačných riešení a posilnenie solidarity medzi generáciami pre budovanie otvorenejšej a súdržnejšej spoločnosti, „kde by starší ľudia mohli zohrávať dôležitú úlohu, napríklad zlepšením kvality života v spoločenstve prostredníctvom dobrovoľníckych prác  po boku mladých ľudí, s ktorými by mohli zdieľať svoje skúsenosti a zároveň sa sami naučiť niečo nové,“ dodala Marian Harkin.

Lambert van Nistelrooij (EPP/NL), koordinátor a podpredseda medziskupiny aktívneho starnutia tiež zdôraznil „úlohu, ktorú hrá v inovatívna technológia v prispievaní k vytváraniu prostredia, ktoré by bolo priaznivé pre  všetky vekové kategórie . Musíme uzavrieť digitálnu priepasť a podporiť vývoj produktov a služieb, ktoré by boli dostupné pre všetky vekové kategórie.“

Podpredsedovia medziskupiny aktívneho starnutia preto vítajú nedávne prijatie správy vypracovanú Eduardom Kukanom a zaviazali sa k pracovať na posilňovaní práv seniorov v EÚ, okrem iného podporou striebornej ekonomiky, podporou pripravovaného Paktu o demografických zmenách, a v neposlednej rade stimulovaním medzigeneračnej solidarity.

„Rád by som tiež zaželal našim seniorom, aby mali možnosť žiť svoj život naplno v prostredí, ktoré bude zohľadňovať ich potreby.  Naša staršia generácia, s bohatými životnými skúsenosťami, má nesmiernu pridanú hodnotu pre európsku spoločnosť a malo by sa tak s ňou aj zaobchádzať“ dodal na záver Eduard Kukan.


Back