Poslanci vyzývajú Srbsko a Kosovo, aby pokračovali v reformách

Poslanci vyzývajú Srbsko a Kosovo, aby pokračovali v reformách

Európsky parlament prostredníctvom dvoch vo štvrtok schválených uznesení privítal začatie prístupových rokovaní so Srbskom a pokrok v normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Poslanci tiež uviedli, že vzťahom oboch krajín by pomohlo, ak by Kosovo uznali všetky členské štáty EÚ.

 

Parlament privítal pokrok, ktorý sa v oblasti normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom dosiahol v roku 2015. Poslanci však zároveň vyzvali Belehrad a Prištinu, aby v dobrej viere a bez prieťahov pokročili k plnej implementácii už uzatvorených dohôd pripomínajúc, že úplná normalizácia ich vzájomných vzťahov  je jednou z podmienok pristúpenia Srbska k EÚ.

Srbsko

„Vysielame jasné posolstvo – Srbsko je na ceste smerom do Európskej únie. Otvorenie prvých negociačných kapitol v prístupovom procese vďaka pokroku v normalizácii vzťahov s Kosovom bolo pre krajinu zaslúženým úspechom,“ uviedol spravodajca EP pre Srbsko David McAllister (EPP, DE).

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 498 (za): 66 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania) víta otvorenie prístupových rokovaní. Zároveň však vyzýva Srbsko, aby pokračovalo na ceste systémových reforiem, zabezpečilo nezávislosť súdnictva, prokuratúry a médií od politického vplyvu a zvýšilo úsilie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu.

„Srbsko napreduje v integračnom procese, musí sa zamerať na posilnenie demokratických inštitúcii a právneho štátu, fungovanie justície, či boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Osobitnou kapitolou je sloboda médií a politický tlak na ne. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou by mal  pokračovať a dohody sa musia implementovať,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Kosovo

„Budúcnosť nezávislého Kosova je v Európskej únii, musí však urobiť viac v boji proti korupcii a organizovanému zločinu a začať dosahovať hmatateľné hospodárske výsledky,“ uviedla spravodajkyňa EP pre Kosovo Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT). „Kosovo je tiež jedinou krajinou západného Balkánu, ktorej občania už tri mesiace nesmú voľne cestovať do EÚ. Táto anomálna situácia sa musí rýchlo zmeniť, aby sa kosovskí občania necítili uzamknutí,“ dodala.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 403 (za): 130 (proti): 104 (zdržalo sa hlasovania) pripomína, že päť členských štátov EÚ dosiaľ formálne neuznalo nezávislosť Kosova. Parlament v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že uznanie samostatnosti krajiny z ich strany by prispelo k posilneniu stability v regióne a uľahčilo by ďalšiu normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.

Poslanci zdôraznili, že Stabilizačná a asociačná dohoda medzi EÚ a Kosovom, ktorú Európsky parlament ratifikoval 21. januára, poskytuje silné stimuly na realizáciu reforiem a pripravuje podmienky pre začlenenie Kosova do EÚ. Parlament však zároveň poukázal na oblasti, v ktorých je nevyhnutné dosiahnuť výrazný pokrok. Týka sa to najmä slobody médií a nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii na vysokých miestach a proti organizovanému zločinu, presadenia reformy pracovného trhu a ďalších.

„Kosovo spravilo dôležitý krok smerom k EÚ. Podpisom stabilizačnej a asociačnej dohody sa vzťahy dostali na inštitucionálnu úroveň. Kosovo nemôže ostať  izolované. Musíme vytvoriť podmienky, v ktorých sa môžu zintenzívniť vzťahy s Úniou. V tom vidím šancu na to, aby Kosovo postupne rástlo. Bude to však ešte dlhý a náročný proces,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia

Twitter: #Kosovo #Serbia


Back