• návrh schválený pomerom hlasov 448 (za): 197 (proti)  
 • EP vidí jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ v Maďarsku  
 • hlavné obavy: nezávislosť súdnictva, sloboda prejavu, korupcia, práva menšín a utečencov 
 • Rada (ministrov) EÚ môže maďarskej vláde adresovať odporúčania 

Európsky parlament v stredu vyzval členské štáty, aby v súlade s článkom 7 Zmluvy o EÚ rozhodli, či v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých bola Únia založená.

Uznesenie adresované Rade (ministrov) EÚ bolo schválená pomerom hlasov 448 (za): 197 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania). Na prijatie uznesenia bola potrebná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov za a proti, minimálne však absolútna väčšina, teda 376 hlasov.

Európsky parlament po prvýkrát v histórii vyzval Radu EÚ, aby s cieľom zabrániť systémovému ohrozeniu základných hodnôt Únie zakročila voči členskému štátu EÚ. Hodnoty, na ktorých je Únia založená, sú obsiahnuté v článku 2 Zmluvy o EÚ a v Charte základných práv EÚ. Okrem iného ide o demokraciu, rovnosť, právny štát a ľudské práva.

Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty Únie, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Schválený text uvádza, že napriek ochote maďarských orgánov diskutovať o zákonnosti každého konkrétneho opatrenia nedošlo zo strany Budapešti k odstráneniu všetkých nedostatkov a mnohé obavy tak naďalej pretrvávajú. Parlament zároveň zdôrazňuje, že postup podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ predstavuje preventívnu fázu, ktorá počíta s dialógom s dotknutým členským štátom s cieľom zabrániť prípadnému udeleniu sankcií.

Parlament pripomína, že pristúpenie Maďarska k Európskej únii bolo dobrovoľným aktom vychádzajúcim zo zvrchovaného rozhodnutia, ktoré odrážalo široký konsenzus celého maďarského politického spektra. Uznesenie zároveň zdôrazňuje, že každá maďarská vláda je povinná odstrániť riziko závažného porušenia hodnôt EÚ.

Kľúčové obavy Európskeho parlamentu v súvislosti so situáciou v Maďarsku sa týkajú týchto oblastí:

 • fungovanie ústavného a volebného systému,
 • nezávislosť súdnictva,
 • korupcia a konflikty záujmov,
 • ochrana súkromia a údajov,
 • sloboda prejavu,
 • akademická sloboda,
 • sloboda náboženského vyznania,
 • sloboda združovania,
 • právo na rovnaké zaobchádzanie,
 • práva príslušníkov menšín vrátane Rómov a Židov,
 • základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov,
 • hospodárske a sociálne práva.

Vyhlásenie spravodajkyne

Poslankyňa Judith Sargentini (Zelení/EFA, NL), ktorá je spravodajkyňou uznesenia, uviedla: „Počas týždňa, kedy diskutujeme o stave Únie, vysiela Európsky parlament dôležitú správu: Staviame sa za práva všetkých Európanov, vrátane maďarských občanov, a bránime naše európske hodnoty. Teraz sú na rade európsku lídri, aby prevzali zodpovednosť a prestali z diaľky sledovať demontáž právneho štátu v Maďarsku. Pre Úniu, ktorá je vybudovaná na demokracii, právnom štáte a základných právach, je to neakceptovateľné.‟

Ďalší postup

Parlamentom schválené uznesenie, ktorého súčasťou je aj návrh Rozhodnutia Rady, bude zaslané všetkým členským štátom EÚ. Rada následne môže štvorpätinovou väčšinou svojich členov, po získaní súhlasu Európskeho parlamentu v samostatnom plenárnom hlasovaní, rozhodnúť že v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Tomuto rozhodnutiu však musí predchádzať vypočutie zástupcov maďarskej vlády. Rada tiež môže maďarským orgánom adresovať odporúčania zamerané na odvrátenie hrozby porušenia únijných hodnôt.

V neskoršej fáze môže Európska rada, teda už nie ministri, ale hlavy členských štátov a ich vlád, jednomyseľne rozhodnúť o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušovania hodnôt demokracie, právneho štátu či základných práv v Maďarsku. Prijatiu takéhoto rozhodnutia, ktoré by prípadne mohlo viesť až k sankciám voči maďarskej vláde – napríklad k obmedzeniu hlasovacieho práva jej zástupcov v Rade, musí opäť predchádzať súhlas Európskeho parlamentu vyjadrený v samostatnom plenárnom hlasovaní.