Spravodaj plenárneho zasadnutia (27. - 28. apríl 2016, Brusel)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (27. - 28. apríl 2016, Brusel)

Migračná kríza: Rozprava o realizácii dohody EÚ-Turecko

Implementácia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom, jej právne aspekty a demokratická kontrola budú vo štvrtok ráno od 8h30 predmetom rozpravy poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a holandským ministrom pre otázky migrácie Klaasom Dijkhoffom. Poslanci vyjadrili obavy v súvislosti so súladom dohody s normami EÚ a medzinárodným právom a s jej zavádzaním do praxe. (Čítať ďalej)

#EUTurkey #migrationEU

 

Odstránenie technickým prekážok na ceste k jednotnému železničnému priestoru EÚ

Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o legislatíve, ktorá by mala viesť k  vytvoreniu jednotného železničného priestoru v EÚ. Dvojica smerníc a nariadenie, na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka a obsahuje ustanovenia o interoperabilite, bezpečnosti a Európskej železničnej agentúre (ERA). Predkladaná legislatíva by mala odstrániť bariéry, ktoré sú dôsledkom odlišných štandardov a postupov v členských štátoch.  (Čítať ďalej)

#4thRail

 

Finančné trhy: Dôveryhodnejší LIBOR a ďalšie úrokové sadzby Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novej legislatíve, ktorá by mala zvýšiť dôveryhodnosť referenčných úrokových sadzieb s kritickým významom. Ide o sadzby ovplyvňujúce finančné nástroje a kontrakty s priemernou hodnotou aspoň 500 miliárd eur, akým sú napríklad londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR). Cieľom nových predpisov je sprehľadniť postup stanovovania sadzieb a predchádzať konfliktom záujmov, aké viedli ku škandálu LIBOR. (Čítať ďalej)

#LIBOR, #Euribor, #indexes, #benchmarks

 

Ochrana najlepšieho záujmu detí pri cezhraničných sporoch

Opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa pri cezhraničných sporoch o starostlivosť, rozhodnutiach o adopcii a únosoch detí jedným z rodičov do iného členského štátu EÚ budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s komisárkou  Věrou Jourovou a holandskou ministerkou zastupujúcou predsedníctvo v Rade Jeanine Hennis-Plasschaert. Parlament následne vo štvrtok prijme k tejto téme nelegislatívne uznesenie. (Čítať ďalej)

#childcustody  #ep_petitions, #ep_legal

 

Riadne právne postavenie pre ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ

Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré vykonávajú vo väčšine ženy migrantky, by mali za účelom obmedzenia obchodu s ľuďmi, nútenej práce a vykorisťovania získať oficiálny štatút v pracovnom práve EÚ. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. Spoločné pravidlá by podľa poslancov mali zadefinovať modely právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ukončiť tak nestálosť a nelegálnosť týchto prác. (Čítať ďalej)

#womenrights #domesticworkers

 

 

Ďalšie body programu

 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Absolutóriá za rok 2014 (rozprava v stredu, hlasovania vo štvrtok)

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)


Back