Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (3. - 6. apríl 2017, Štrasburg)

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (3. - 6. apríl 2017, Štrasburg)

Brexit: Poslanci stanovia kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení

Politické skupiny v rámci stredajšej rozpravy predstavia svoje priority v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Poslanci budú následne hlasovať o uznesení, ktoré zadefinuje ciele Európskeho parlamentu v procese odchodu Spojeného kráľovstva z Únie a očakávania pléna od finálnej dohody o vystúpení. (Čítať ďalej)

#brexit

 

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v Európskom parlamente

Poslancom sa v utorok napoludnie v rámci slávnostného zasadnutia prihovorí novozvolený nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Bývalý minister zahraničných vecí bol za prezidenta Spolkovej republiky Nemecko zvolený 12. februára 2017. Funkcie sa ujal 19. marca.  (Čítať ďalej)

#Germany

 

Sprísnenie požiadaviek na bezpečnosť zdravotníckych pomôcok
Parlament bude v stredu hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal sprísniť kontrolné a certifikačné postupy pre zdravotnícke pomôcky. Cieľom navrhovanej úpravy, ktorá je reakciou na škandál s nebezpečnými prsnými implantátmi z Francúzska a nevhodnými umelými bedrovými kĺbmi zo Slovenska, je zabezpečiť súlad finálnych zdravotníckych pomôcok s platnými predpismi a posilniť ich sledovateľnosť. (Čítať ďalej)

#medicaldevices

 

Emisný škandál: Rozprava a hlasovanie o odporúčaniach vyšetrovacieho výboru

Poslanci budú v utorok diskutovať a hlasovať o odporúčaniach adresovaných členským štátom a Komisii, ktoré sú zamerané na odstránenie nedostatkov pri kontrolách výrobcov automobilov a zaplátanie právnych medzier tak, aby sa podvody pri emisných testoch do budúcnosti znemožnili. Odporúčania tiež radia, ako zabezpečiť riadne uplatňovanie pravidiel v oblasti kvality ovzdušia. (Čítať ďalej)

#caremissions

 

Emisný škandál: Hlasovanie o nových pravidlách schvaľovania vozidiel v EÚ

Parlament bude v utorok hlasovať o zmenách typového schvaľovania vozidiel v EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť nezávislosť environmentálneho a bezpečnostného testovania nových modelov a posilniť dohľad zo strany členských štátov a EÚ nad automobilmi na cestách. Legislatívny návrh je reakciou na emisný škandál Volkswagenu. Nové nariadenie by malo obdobným podvodom predchádzať. (Čítať ďalej)

#CleanerCars

 

Bezvízový styk pre Ukrajinu: Konečné hlasovanie v EP

Ukrajinskí občania by už čoskoro mohli mať za istých podmienok právo cestovať na územie EÚ bez víz. Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o návrhu nariadenia o liberalizácii vízového režimu pre Ukrajinu, ktoré je výsledkom dohody poslancov s Radou (ministrov) EÚ. V prípade jeho schválenia vstúpia nové pravidlá do platnosti začiatkom júna. (Čítať ďalej)

#Ukraine #visa

 

Roaming: Konečné hlasovanie o stropoch veľkoobchodných cien

Neformálna dohoda medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a zástupcami Rady (ministrov) EÚ na cenových stropoch za roamingový prenos dát medzi členskými štátmi EÚ bude v stredu večer predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok konečného hlasovania poslancov. (Čítať ďalej)

#roaming

 

Nenávistné prejavy, populizmus a dezinformácie: Rozprava o možných riešeniach

Nenávistné prejavy, populizmus a dezinformácie šírené na sociálnych sieťach budú v stredu popoludní predmetom takzvanej tematickej plenárnej rozpravy. Poslanci budú hľadať spôsoby, ako by EÚ mohla na tento fenomén reagovať a brániť tak externým aktérom zasahovať do demokratického procesu v Únii –  najmä počas volieb. (Čítať ďalej)

#FakeNews

 

Výzva na ukončenie využívania palmového oleja v biopalivách

EÚ by sa mala vážne zaoberať negatívnymi dopadmi produkcie palmového oleja na životné prostredie, medzi ktoré patrí odlesňovanie či znehodnocovanie biotopov, a to najmä v juhovýchodnej Ázii. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude EP hlasovať v utorok. Poslanci do roku 2020 presadzujú postupné ukončenie využívania rastlinných olejov zodpovedných za odlesňovanie pri produkcii biopalív. Požadujú tiež jednotný systém certifikácie palmového oleja vstupujúceho na trh EÚ. (Čítať ďalej)

#PalmOil #deforestation

 

Prenos údajov medzi EÚ a USA: Poslanci budú žiadať lepšiu ochranu súkromia
Systém ochrany súkromia pri prenose dát na komerčné využitie medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, takzvaný Privacy shield, musí fungovať plne v súlade s novými ustanoveniami Únie o ochrane osobných údajov a Chartou základných práv EÚ. Vyplýva to z uznesenia predloženého v súvislosti s očakávanou prvou revíziou systému ochrany prenášaných dát medzi EÚ a USA, o ktorého finálnom znení rozhodnú poslanci vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#PrivacyShield #DataProtection

 

Flexibilnejší rozpočet EÚ a viac financií na rast, zamestnanosť a ochranu hraníc

Parlament bude v stredu hlasovať o spružnení dlhodobého rozpočtu EÚ tak, aby sa uľahčilo alokovanie financií na riešenie najnaliehavejších problémov a výziev. Medzi tie v súčasnosti patrí snaha vysporiadať sa s migračnou krízou, potreba posilniť bezpečnosť, ako aj úsilie o podporu rastu a tvorby pracovných miest. Poslanci dlhodobo presadzujú väčšiu flexibilitu Viacročného finančného rámca Únie. Zvýšená flexibilita bude platiť po zbytok aktuálneho rozpočtového obdobia 2014-2020. (Čítať ďalej)

#MFF #EUBudget

 

 

Ďalšie body programu

 

Vyhlásenie predsedu euroskupiny k stavu druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava v utorok)

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Fondy peňažného trhu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Európsky zbor solidarity (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)

Podvodné praktiky v brazílskom mäsopriemysle (rozprava v pondelok)

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (hlasovanie v stredu)

Námietka voči autorizácii geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – Rusko v súvislosti so zatknutím Alexeja Navalného, Bielorusko, Bangladéš (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Medzinárodný deň Rómov (rozprava vo štvrtok)

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel (hlasovania v stredu)

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku (hlasovanie v stredu)

Obchodovanie s ľuďmi (rozprava v pondelok)

Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (hlasovanie v stredu)


Back